תפילה לקהל בשעת החופה


יום החופה הוא יום קדוש ונשגב ביותר בחיי האדם, בו מוחלים לו על כל עוונותיו, ונעשה בריה חדשה, פותחים לו שערי אורה, שערי ברכה, מרוממים אותו ומעטרים אותו בתואר מלכות, והחכם עיניו בראשו לנצל את היום הזה כי קדוש לאדוננו לערוך התחדשות בכל מהותו, להגביה לבו בדרכי ה´, ולהעלות את כל השמחה והרגשות אליו יתברך, כמו שנאמר בשמואל (א
א יא): "ונתתיו לה´ כל ימי חייו".

זמן החופה הוא שעת רצון גדולה ומיוחדת וזה זמן שמסוגל מאד לתפילה ובקשה. נהגו ישראל להתפלל בזמן החופה להצלחת הזוג לבריאות לפרנסה טובה לזרעה חייא וקיימא ולבניין עדי עד לחיים מאושרים וטובים.

ישנם המון תפילות שחיברו גדולי ישראל לזמן המיוחד הזה נביא בפניכם מספר תפילות מיוחדות לשעת רצון המיוחדת הזאת כדלקמן:

"רבונו של עולם, בשעת רצון זו עומדים החתן והכלה תחת החופה לייסד בית נאמן בישראל.

אנא ישתבח שמך לעד, ברחמיך הרבים זכֵּם להקים בית כשר ונאמן ויהיה ביתם בנין עדי עד על אֲדְנֵי התורה והיראה, ותשרה שכינתך בביתם מתוך אהבה ואחוה, הבנה, שלום ורעות. תן להם חיים ארוכים וטובים של שמחה אמיתית ופנימית מתוך ישוב הדעת, שלוה ובריאות איתנה ותברכם בכל מיני ברכה, ותשפיע עליהם משפע אוצרך הטוב, והצליחם ברוחניות ובגשמיות בכל מילי דמיטב, פרנסה בכבוד וברווח, ותזכם במקום ישוב נוח ומוצלח לקיים כל דברי תורתנו בקדושה, מתוך יראת שמים טהורה אהבה ושמחה תמידית. וכן יהי רצון מלפניך מלך רם ונישא שתברכם ''בִּרְכת שָׁדַיִם וָרָחַם'', וזכֵּם להיפקד בנקל בזרע קודש של קיימא ולהעמיד דורי דורות של בנים ובנות צדיקים וישרים, כולם שומרי תורה ומקיימי מצוות מתוך יראת שמים טהורה ובריאות איתנה, וירוו מהם רוב נחת ואושר. ופרוס סוכת שלומך על כל יוצאי חלציהם ועל כל המחותנים. ונזכה כולנו יחד לקבל פני משיח צדקנו ולראות בבנין בית מקדשנו ותפארתנו בכלל עמך בית ישראל במהרה בימינו אמן.

תפילה לזמן החופה
הרב מרדכי אליהו

הרב מרדכי אליהו זצ"ל חיבר תפילה מיוחדת לזמן החופה שהתקין לאומרו, וזו גרסתו:

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתשרה שכינתך בבית הזה ותסייע לחתן ולכלה לבנות בית בששון ושמחה. בית שֶׁיִּשְּׁרוּ בו תמיד הגילה והרינה הדיצה והחדווה. בית מלא קדושה וטהרה. בית מלא בברכת ה'. בית שמקרב גאולתם של ישראל.

אנא ה' זכה את החתן והכלה לחיות באהבה ואחווה שלום ורעות. זכה אותם לשמוח אחד בשני. זכה אותם בפרנסה טובה. זכה אותם בבנים ובבנות בריאים ושלמים. 
אנא ה’ זכה אותנו לשמח את לב החתן והכלה ויתקיים בנו 'כל המשמח חתן וכלה כאילו הקריב תודה, וכאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים'. ותתקיים בהם ובכל ישראל השמחה הזו, ותרבה ותעלה מעלה מעלה בלי הפסק, עד שנזכה לגאולה שלמה. אמן כן יהי רצון."

וזה לשון הגאון רבי יחיאל מעכיל עפשטיין זצ"ל אב"ד נאווהארדאק בספרו ערוך השלחן (אבן העזר סימן סא סעיף כא):
"כמה מנהגים יפים הנהיגו בני ישראל בעת חתונתם, הנהיגו להתענות ביום החופה, דאיתא באגדה שמוחלין לחתן עוונותיו, וכיון שהוא יום סליחה מהראוי להתענות ולבקש רחמים שיחיה חיי שלוה עם בת זוגו, ושיצא מהם דורות ישרים בעיני אלקים ואדם".


תפילה לשעת החופה

Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק